پنج‌شنبه, 3 فروردين 1402

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان بهینه سازی ضرایب مدل نفوذ آب به خاک در زمین های مرکز هراز

با همکاری دکتر ولی الله کریمی رئیس مرکز هراز

نویسندگان: مریم بیات ورکشی، حمید زارع ابیانه، علی قدمی فیروزآبادی، ولی الله کریمی تاریخ دریافت: 13/6/1395 تاریخ پذیرش: 6/11/1395 تاریخ چاپ: پاییز و زمستان 1396 پژوهشنامه مدیریت حوزه های آبخیز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها