پنج‌شنبه, 3 فروردين 1402

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز

اثر زمان نشاكاری بر عملكرد شلتوك و صفات فیزیولوژیك در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج

دكتر حاتم حاتمی

آقای دکتر حاتم حاتمی رئیس گروه آموزش و ترویج مركز ترویج و توسعه تكنولوژی هراز

به نام خدا

 

پذيرش و چاپ مقاله علمي- پ‍ژوهشي آقای دکتر حاتم حاتمی رئیس گروه آموزش و ترویج مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز با عنوان اثر زمان نشاكاري بر عملكرد شلتوك و صفات فيزيولوژيك در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج

 

مقاله ی علمی پژوهشی با عنوان اثر زمان نشاكاري بر عملكرد شلتوك و صفات فيزيولوژيك در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج به همت آقای دکتر حاتم حاتمی رئیس گروه آموزش و ترویج مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز و با همکاری غلامرضا محسن­آبادي، مسعود اصفهاني، بهمن اميري لاريجاني و علي اعلمي به مجله به­زراعي كشاورزي پرديس ابوريحان- دانشگاه تهران ارائه گردید که مورد پذیرش قرار گرفته و چاپ شد.

در این مقاله ی علمی پژوهشی با توجه به نقش انتقال مجدد ماده خشك و سرعت و مدت پر شدن دانه در عملكرد دانه و تاثيرپذيري اين صفات از شرايط مختلف محيطي، هدف از انجام پ‍ژوهش حاضر ضمن مقايسه ارقام برنج از نظر صفات ياد شده، اثر زمان­هاي نشاكاري بر اين صفات و نيز نقش انتقال مجدد در تامين ماده خشك دو گروه برنج بومي و اصلاح شده مورد بررسي قرار گرفت.

نتايج نشان داد افزايش دما در مرحله رشد رويشي با افزایش دماي تجمعي، كاهش تعداد پنجه موثر را به همراه داشت و اين امر باعث افزايش سرعت پرشدن دانه و كاهش مدت پرشدن دانه و محدوديت انتقال مجدد گرديد و عملكرد شلتوك كاهش يافت.

 

روابط عمومی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هرازامتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها