پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو

  نهادهاي بين المللي

   
      

  General Statistics
  Total Site Statistics 100436
  Best Site Statistics Day 3/6/2015
  Best Site Statistics Count 974
  Today Site Statistics 0
  Yesterday Site Statistics 24
  Last Thirty Days
  Previous Month Average 16
  Previous Month Best Time 14 - 15
  Previous Week Day Average 56
  Previous Month Week Day Average 83

  Login
  Username:
  Password:
  Sign-in
  Send Password


  ويژه ايام  ​​​​​​​​​


  مقالات علمی پژوهشی
  نویسندگان:
  مریم بیات ورکشی، حمید زارع ابیانه، علی قدمی فیروزآبادی، ولی الله کریمی
  تاریخ دریافت: 13/6/1395
  تاریخ پذیرش: 6/11/1395
  تاریخ چاپ: پاییز و زمستان 1396
  پژوهشنامه مدیریت حوزه های آبخیز
  تاریخ پذیرش 18 آبان 1396
  نشریه مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر
  مطالعه موردی حوزه آبخیز شهری شاهزاده رودخانه بابلسر مازندران
  تاریخ پذیرش 13-9-1392
  با همکاری دکتر ولی الله کریمی ریاست مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز
  تاریخ پذیرش 95/11/16
  دکتر مریم بیات ورکشی، دکتر حمید زارع ابیانه، دکتر علی قدمی فیروز ابادی و دکتر ولی الله کریمی
  مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز
  آقای دکتر حاتم حاتمی رئیس گروه آموزش و ترویج مركز ترویج و توسعه تكنولوژی هراز

  سمينارها و كنفرانس هاي مرتبط با بخش كشاورزي
  news categories 

  News and visit
  news categories 
  news code : 23123  |  event date : Tue Aug 28, 2012 8:57:32
  news code : 23122  |  event date : Tue Aug 28, 2012 7:42:48


  لينك هاي مرتبط

  ​​​​​​​

  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0